Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.123keukenwrappen.nl.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Stickerland – Vinkenveld 7, 5249 JN Rosmalen. Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

123keukenwrappen.nl heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 123keukenwrappen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door 123keukenwrappen.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige content.

Het gebruik van 123keukenwrappen.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een overeenkomst of enig ander product of dienst als resultaat van op 123keukenwrappen.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Begripsomschrijvingen

Content: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

Website: deze website, te bereiken via https//www.123keukenwrappen.nl.nl;

123keukenwrappen.nl.nl: website geëxploiteerd door Stickerland, gevestigd te Rosmalen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel nder nummer 17123313.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor uitgebreidere informatie en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door 123keukenwrappen.nl, verwijzen wij naar ons Privacy en Cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

123keukenwrappen.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij onze bezoekers uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is 123keukenwrappen.nl in staat 123keukenwrappen.nl verder te optimaliseren.

123keukenwrappen.nl behoudt zich het recht voor beoordelingen van bezoekers ook te plaatsen op andere in het beheer van 123keukenwrappen.nl zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door 123keukenwrappen.nl. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie informatie. 123keukenwrappen.nl is tevens gerechtigd de door de bezoeker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. 123keukenwrappen.nl is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

123keukenwrappen.nl werkt samen met partners. De partners versturen eventueel een e-mail naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. Deze beoordeling wordt zowel getoond op 123keukenwrappen.nl als op de website van de partner.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 123keukenwrappen.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123keukenwrappen.nl de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker 123keukenwrappen.nl het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft 123keukenwrappen.nl het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft 123keukenwrappen.nl bij dezen een volmacht om, indien en voor zover 123keukenwrappen.nl niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.

De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

Cookies

123keukenwrappen.nl.nl maakt gebruik van cookies.

Voor een overzicht van de door 123keukenwrappen.nl gebruikte cookies, alsmede de houdbaarheidsdatum en functie van die cookies, verwijzen wij naar ons Privacy en Cookiebeleid.

Indien een adverteerder of een andere derde een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat 123keukenwrappen.nl op een website publiceert dient de adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door 123keukenwrappen.nl daaraan gestelde regels. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing.

Links naar andere websites

123keukenwrappen.nl.nl bevat links naar websites van derden. 123keukenwrappen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door 123keukenwrappen.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op (de bepalingen in) deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, controversen of verschillen van inzicht tussen jou en 123keukenwrappen.nl (inclusief die over de toepasselijkheid en/of rechtsgeldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden) zullen (in eerste instantie) worden beslecht door de naar normale competentieregels bevoegde rechter.